УСВОЕНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И ПРОЕКТИ ЗА 2023 ГОДИНА

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА НЕКЛАСИФИКУВАНА ИНФРАСТРУКТУРА СО НАМЕНА Е3,1 – ЛОКАЛНИ ДЕПОНИИ ЗА ОДЛАГАЊЕ НА НЕОПАСЕН ОТПАД – ДЕПОНИЈА ЗА КОМУНАЛЕН ОТПАД ВО ОПШТИНА ШТИП

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА БЛОКОВИ ЈИ 02.01 И ЈИ 02.04, ОПШТИНА ШТИП

ПРЕДЛОГ ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Б.5 – ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ НА КП 875 КП 872 КП 869, КП 868, ДЕЛ ОД КП 871, КП 870, ДЕЛ ОД КП 859 КО НОВО СЕЛО ШТИП, ОПШТИНА ШТИП

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА Е.1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ СО КАПАЦИТЕТ ДО 1MW НА КП БР.478/2 КО КАРАОРМАН ВОН ГРАД, ОПШТИНА ШТИП

БАРАЊЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ДИГИТАЛЕН ПРЕКЛОП (УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ГП 6 И ГО 11 ОД ДУП ЗА ИНДУСТРИСКА ЗОНА 2 ДЕЛ ОД УБ 52 И УБ 53, НА ДЕЛ ОД КП 1384/1, КО ШТИП 1, ОПШТИНА ШТИП)

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НА ДЕЛ ОД УРБАНА ЗАЕДНИЦА ЦЕ 01.01 СО ПЛАНСКИ ОПФАТ: НА СЕВЕРОЗАПАД ПО ОСОВИНА НА БУЛЕВАР “ПАРТИЗАНСКА”, НА СЕВЕРОИСТОК ПО ОСОВИНА НА УЛИЦА “ВАРДАРСКА” И ОСОВИНА НА УЛИЦА “БОРИС КИДРИЧ”, НА ЈУГОИСТОК ПО ОСОВИНА НА УЛИЦА “САНЕ ГОРГИЕВ”, И НА ЈУГОЗАПАД ПО ГРАНИЦА НА НАМЕНСКА ЗОНА НА ДРЖАВЕН АРХИВ – ОПШТИНА ШТИП

ПРЕДЛОГ ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА БАЊА КЕЖОВИЦА УРБАН ЧЕТВРТ С3 11,01 СО НАМЕНА Б, КО ШТИП – 5, ОПШТИНА ШТИП

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ДЕЛ ОД ЦЕ 01,03 ОД ГУП НА ГРАД ШТИП, ОПШТИНА ШТИП

ПРЕДЛОГ ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НА ДЕЛ ОД УРБАНА ЗАЕДНИЦА ЦЕ 01.01, ОПШТИНА ШТИП

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Г1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП 95/33, СО МОЌНОСТ ДО 4MW КО ТРИ ЧЕШМИ ВОН ГРАД, ОПШТИНА ШТИП

ПРЕДЛОГ ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НА ДЕЛ ОД КП 837, И ДЕЛ ОД КП 110/10,  КО САРЧИЕВО. СО НАМЕНА Г1.2 – ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА СО ПРОИЗВОДСТВО НА ГРАДЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ И ПРОИЗВОДСТВО НА ПОГОНИ И БАЗИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АСФАЛТ И БЕТОН, ОПШТИНА ШТИП

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГП1 СО НАМЕНА Е1.13 — ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (ФОТО-НАПОДНСКИ ПАНЕЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА КОИ СЕ ГРАДАТ НА ЗЕМЈИШТЕ) СО КАПАЦИТЕТ ДО 2MW НА КП 1407, И ДЕЛ ОД КП 522/1, КО НОВО СЕЛО, ОПШТИНА ШТИП

ПРЕДЛОГ ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е 1.3 — ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП 1107, КП 1109, ДЕЛ ОД КП 1108, ДЕЛ ОД КП 4/1, КО ЧАРДАКЛИЈА, ОПШТИНА ШТИП

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА СО НАМЕНА Е1.1 – СООБРАЌАЈНИ ПАТНИ ИНФРАСТРУКТУРИ ЗА РАЗРАБОТКА НА ТРАСАТА НА ПРИМАРНА УЛИЧНА МРЕЖА ОД НАСЕЛБА ЖЕЛЕЗНИЧКА ДО М.В.РИБНИК, ОПШТИНА ШТИП

ПРЕДЛОГ ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП 609, КО КАРАОРМАН ВОН ГРАД, ОПШТИНА ШТИП

Предлог планска програма за изработка на урбанистички план вон населено место со намена лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија и површински соларни и фотоволтаични електрани во ко караорман, ко караорман вон град – општина штип

Планска програма за изработка на детален урбанистички план за урбана четврт це блок 03 од гуп за град штип ко штип 5 општина штип

Проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за инфраструктура за поставување на среднонапонски 10/20Kv кабел  Е1,8 – водови за пренос на електрична енергија на дел од КП 1020, и дел од КП 79/2, КО Криви Дол, Општина Штип

Проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г4 – стоваришта, складови и отпади на КП 1520, КП 1521, КП 1522, КП 1523 и дел од КП 8, КО Драгоево, Општина Штип

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА СО НАМЕНА Е1,1 – СООБРАЌАЈНИ ПАТНИ ИНФРАСТРУКТУРИ, ВО НАСЕЛБА БАЛКАНСКА, КО ШТИП 1, ОПШТИНА ШТИП

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА ДЕЛ ОД КП 20/25, КП 20/24 КП 20/23, КП 20/5 И КП 20/1 КО НОВО СЕЛО,  ОПШТИНА ШТИП, СО ПЛАНИРАНА МОЌНОСТ ПОД 10MW

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП 31 И КП 35, КО САРЧИЕВО,  ОПШТИНА ШТИП

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЛИНИСКИ ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Е1.8 – ИНФРАСТРУКТУРИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 10(20)КВ СРЕДНОНАПОНСКИ ПОДЗЕМЕН ЕЛЕКТРИЧЕН ВОД ЗА ПРИКЛУЧОК НА ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ, КО СУШЕВО, КО НОВО СЕЛО ШТИП, КО ТРИ ЧЕШМИ – ВОН ГРАД, КО ДОБРОШАНИ, КО ТРИ ЧЕШМИ, ОПШТИНА ШТИП

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ГП1.19, НА ДЕЛ ОД КП 4824/1, КП 4798, ДЕЛ ОД КП 4285/1, ДЕЛ ОД КП 4735, ДЕЛ ОД КП 4737/1, КО ШТИП 3, ОПШТИНА ШТИП

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП 197, КП 198, ДЕЛ ОД КП 194, И КП 196, КО ЧАРДАКЛИЈА, ОПШТИНА ШТИП

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП 95/32, СО МОЌНОСТ ДО 5MW, КО ТРИ ЧЕШМИ – ВОН ГРАД, ОПШТИНА ШТИП

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ГП1.3 ОД ДУП ЗА СТАРИ БУНАРИ – ТУРТЕЛ, НА ДЕЛ ОД КП 2598/1, ДЕЛ ОД КП 2584, ДЕЛ ОД КП 2583, ДЕЛ ОД КП 2597 КО ШТИП 2, ОПШТИНА ШТИП

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ГП1.1 ОД ДУП ОД ДЕЛ ОД НАСЕЛБА АВТОКОМАНДА, ДЕЛ ОД УЕ 27 И ДЕЛ ОД УЕ 31, ДЕЛ ОД КП 4237/1, ДЕЛ ОД КП 4224/1, И ДЕЛ ОД КП 4794/1 КО ШТИП 3, ОПШТИНА ШТИП

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ГП1 И ГП2 ОД ДУП ЗА НАСЕЛБА БАЛКАНСКА НА КП 135/2 И КП 135/3, КО ШТИП 1, ОПШТИНА ШТИП

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА КАНАЛИЗАЦИСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ГЛАВЕН КОЛЕКТОР, КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА И ПУМПНА СТАНИЦА ВО НАСЕЛБИТЕ СТАР КАРАОРМАН И ЧАРДАКЛИЈА КО КАРАОРМАН, КО КАРАОРМАН ВОНГРАД, КО ЧАРДАКЛИЈА, ОПШТИНА ШТИП

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ, КП 330/4, КП 330/5, КП 330/6, КП 330/7 – КО ШТИП ВОН ГРАД, ОПШТИНА ШТИП

УСВОЕНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И ПРОЕКТИ ЗА 2022 ГОДИНА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ЛИНИСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ГРАДБИ ЗА ВОДОВОДНА ЛИНИЈА, ЛИНИЈА 2 СО РЕЗЕРВОАР МЕРИТЕ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКРТАНИ, КП 388/2 КО ВРСАКОВО, ОПШТИНА ШТИП (ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ДО 2 MW) ОПШТИНА ШТИП

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА СО НАМЕНА Е1.8 ВОДОВИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛ. ЕНЕРГИЈА – ПОДЗЕМЕН ПРИКЛУЧЕН 10/20kV ВОД И ТС 10(20)/0,4кV ВО ГУП ЗА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС “ЧАРДАКЛИЈА” КО ЧАРДАКЛИЈА, ОПШТИНА ШТИП

УСВОЕНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И ПРОЕКТИ ЗА 2021 ГОДИНА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОТОВОЛТАЖНА ПЛАНТАЖА СО МОЌНОСТ ДО 5MW НА КП 304 И 306 И ЗА ИЗВЕДБА НА СРЕДНОНАПОНСКИ КАБЕЛ ДО НАЈБЛИСКАТА ПРИКЛУЧНА ТРАФОСТАНИЦА, КО ДОЛАНИ, ОПШТИНА ШТИП

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА НА ГП 1.29 СО НАМЕНА Г2, Г3 и Г4 (ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА, СЕРВИСИ И СТОВАРИШТА) ОД ДУП ЗА РАБОТНА ЗОНА ПРЕБЕГ, УЕ 58 – ОПШТИНА ШТИП

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ГП 16.1, СО НАМЕНА Д3 – ТЕРЕНСКИ ГРАДБИ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА, ОД ДУП ЗА ДЕЛ ОД УЕ 16, 17, 19 И 22, ОПШТИНА ШТИП

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, Е1.13 ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКРТАНИ, КП 522 – КО КАРАОРМАН ВОН ГР, ОПШТИНА ШТИП

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА СО НАМЕНА Е1.8 ВОДОВИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛ. ЕНЕРГИЈА – ПОДЗЕМЕН 10/20KV ВОД ОД ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА ДУП ЗА ПОРАНЕШНА ПИ МАКЕДОНКА УБ 65, 67, 68, КО ШТИП 1, ОПШТИНА ШТИП

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН Е 1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКРТАНИ НА КП БР. НА КП 547/1, 547/2, 547/3, 547/4 и 547/5, КО ДОЛАНИ, ОПШТИНА ШТИП

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ СО КЛАСА НА НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ, НА КП 248/3, КО ДОБРОШАНИ, ОПШТИНА ШТИП

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА НА ГП 1.29 СО НАМЕНА Г2, Г3 и Г4 (ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА, СЕРВИСИ И СТОВАРИШТА) ОД ДУП ЗА РАБОТНА ЗОНА ПРЕБЕГ, УЕ 58 – ОПШТИНА ШТИ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО И ВОН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН Е1.8 ВОДОВИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, 10 KV ПОДЗЕМЕН ДАЛЕКОВОД, КО КАРАОРМАН ВОН ГРАД, КО КАРАОРМАН ГРАД, ОПШТИНА ШТИП

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА КРСТОСНИЦА НА УЛ. БОРИС КРАЈГЕР И УЛ. СРЕМСКИ ФРОНТ КО Штип 2, КО Штип 3 ОПШТИНА ШТИП