УСВОЕНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И ПРОЕКТИ ЗА 2023 ГОДИНА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ГП1.3 ОД ДУП ЗА СТАРИ БУНАРИ – ТУРТЕЛ, НА ДЕЛ ОД КП 2598/1, ДЕЛ ОД КП 2584, ДЕЛ ОД КП 2583, ДЕЛ ОД КП 2597 КО ШТИП 2, ОПШТИНА ШТИП

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ГП1.1 ОД ДУП ОД ДЕЛ ОД НАСЕЛБА АВТОКОМАНДА, ДЕЛ ОД УЕ 27 И ДЕЛ ОД УЕ 31, ДЕЛ ОД КП 4237/1, ДЕЛ ОД КП 4224/1, И ДЕЛ ОД КП 4794/1 КО ШТИП 3, ОПШТИНА ШТИП

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ГП1 И ГП2 ОД ДУП ЗА НАСЕЛБА БАЛКАНСКА НА КП 135/2 И КП 135/3, КО ШТИП 1, ОПШТИНА ШТИП

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА КАНАЛИЗАЦИСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ГЛАВЕН КОЛЕКТОР, КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА И ПУМПНА СТАНИЦА ВО НАСЕЛБИТЕ СТАР КАРАОРМАН И ЧАРДАКЛИЈА КО КАРАОРМАН, КО КАРАОРМАН ВОНГРАД, КО ЧАРДАКЛИЈА, ОПШТИНА ШТИП

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ, КП 330/4, КП 330/5, КП 330/6, КП 330/7 – КО ШТИП ВОН ГРАД, ОПШТИНА ШТИП

УСВОЕНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И ПРОЕКТИ ЗА 2022 ГОДИНА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ЛИНИСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ГРАДБИ ЗА ВОДОВОДНА ЛИНИЈА, ЛИНИЈА 2 СО РЕЗЕРВОАР МЕРИТЕ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКРТАНИ, КП 388/2 КО ВРСАКОВО, ОПШТИНА ШТИП (ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ДО 2 MW) ОПШТИНА ШТИП

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА СО НАМЕНА Е1.8 ВОДОВИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛ. ЕНЕРГИЈА – ПОДЗЕМЕН ПРИКЛУЧЕН 10/20kV ВОД И ТС 10(20)/0,4кV ВО ГУП ЗА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС “ЧАРДАКЛИЈА” КО ЧАРДАКЛИЈА, ОПШТИНА ШТИП

УСВОЕНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И ПРОЕКТИ ЗА 2021 ГОДИНА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОТОВОЛТАЖНА ПЛАНТАЖА СО МОЌНОСТ ДО 5MW НА КП 304 И 306 И ЗА ИЗВЕДБА НА СРЕДНОНАПОНСКИ КАБЕЛ ДО НАЈБЛИСКАТА ПРИКЛУЧНА ТРАФОСТАНИЦА, КО ДОЛАНИ, ОПШТИНА ШТИП

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА НА ГП 1.29 СО НАМЕНА Г2, Г3 и Г4 (ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА, СЕРВИСИ И СТОВАРИШТА) ОД ДУП ЗА РАБОТНА ЗОНА ПРЕБЕГ, УЕ 58 – ОПШТИНА ШТИП

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА ЗА ГП 16.1, СО НАМЕНА Д3 – ТЕРЕНСКИ ГРАДБИ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА, ОД ДУП ЗА ДЕЛ ОД УЕ 16, 17, 19 И 22, ОПШТИНА ШТИП

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, Е1.13 ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКРТАНИ, КП 522 – КО КАРАОРМАН ВОН ГР, ОПШТИНА ШТИП

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА СО НАМЕНА Е1.8 ВОДОВИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛ. ЕНЕРГИЈА – ПОДЗЕМЕН 10/20KV ВОД ОД ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА ДУП ЗА ПОРАНЕШНА ПИ МАКЕДОНКА УБ 65, 67, 68, КО ШТИП 1, ОПШТИНА ШТИП

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН Е 1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКРТАНИ НА КП БР. НА КП 547/1, 547/2, 547/3, 547/4 и 547/5, КО ДОЛАНИ, ОПШТИНА ШТИП

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ СО КЛАСА НА НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ, НА КП 248/3, КО ДОБРОШАНИ, ОПШТИНА ШТИП

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА НА ГП 1.29 СО НАМЕНА Г2, Г3 и Г4 (ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА, СЕРВИСИ И СТОВАРИШТА) ОД ДУП ЗА РАБОТНА ЗОНА ПРЕБЕГ, УЕ 58 – ОПШТИНА ШТИ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО И ВОН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН Е1.8 ВОДОВИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, 10 KV ПОДЗЕМЕН ДАЛЕКОВОД, КО КАРАОРМАН ВОН ГРАД, КО КАРАОРМАН ГРАД, ОПШТИНА ШТИП

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА КРСТОСНИЦА НА УЛ. БОРИС КРАЈГЕР И УЛ. СРЕМСКИ ФРОНТ КО Штип 2, КО Штип 3 ОПШТИНА ШТИП