Одделението за општи работи ги врши следните работи:

  • ракува со документите на општината и ги чува се до нивно уништување, односно предавање на Државниот архив на Република Македонија;
  • врши прием на пошта и други писмени материјали, води деловодник поединечно за секторите во електронска и печатена форма;
  • врши набавка на потрошен материјал и ситен инвентар;
  • ги врши стручните,административно-техничките и сметководствено финансиски работи на органите на обликот на месна самоуправа;
  • врши припрема, сортирање, умножување и копирање на материјалите за седници на советот и комисиите на Советот на општината;
  • се грижи за техничкото и функционално одржување на зградата на локалната самоуправа;
  • врши достава на сите писмени материјали до членовите на советот и другите правни и физички лица;
  • врши одржување и сервисирање на возниот парк;
  • врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност.