Одделението за буџетска координација и контрола, координација и контрола на јавни набавки ги врши следните работи:

 • подготовка на буџетот на општината и негова измена и дополнување;
 • подготовка на стратешкиот план на општината и негова измена и дополнување;
 • следење на извршувањето на буџетот на општината;
 • изготвување на информации и извештаи за извршувањето на буџетот;
 • следење и примена на законската регулатива од областа на буџетското работење;
 • изготвување на годишни, квартални и месечни финансиски планови за буџетот на општината и неговите органи во состав и единки на корисници согласно законските прописи;
 • дава мислење по предлог на актите што ги изготвуваат другите организациони единици во општината и предлог актите на другите субјекти кои имаат или можат да имаат финансиски импликации за буџетот на општината;
 • подготовка на извештај на реализирани програми, проекти и договори, согласно Законот за јавна внатрешна финансиска контрола;
 • подготовка на извештај за активностите за воспоставување и развој на финансиското управување и контрола, согласно Законот за јавна внатрешна финансиска контрола;
 • следење и примена на законската регулатива (закони, подзаконски акти, прописи, стандарди, упатства) од областа на финансиската контрола;
 • подготовка на записници и извештаи за извршените контроли;
 • вршење на проценки на ризик на процесите на финансиското управување и контрола;
 • вршење на самопроценки на одделни процеси на системот на финансиското управување и контрола, врз основа на извршена проценка на ризик и подготовка на извештај за спроведените самопроцени, согласно Законот за јавна внатрешна финансиска контрола;
 • математичка, формална и контрола на регуларноста на сметководствената документација пред да се изврши плаќањето врз основа на изготвени листи за проверки;
 • целокупна контролана сметководствената документација после извршувањето на плаќањето;
 • вршење проверка на исправноста на фактурите доставени врз основа на склучени договори за набавка и нивна усогласеност со испратниците/работните налози и порачките;
 • контрола на налозите за порачки до соодветните добавувачи согласно со склучените договори за набавки и следење на реализацијата на порачките.