Секторот за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина ги врши следните работи:

  • просторно и урбанистичко планирање, издавање на одобренија за градење (за градби од втора категорија) на објекти од локално значење утврдени со закон, уредување на просторот и уредување на градежното земјиште;
  • заштита на животната средина, мерки за заштита и спасување на загадувањето на водата, воздухот и земјиштето;
  • следење на комунално станбената дејност утврдена со закон;
  • други работи кои ќе му бидат ставени во надлежност со акт на советот и градоначалникот.

 

  1. Одделение за урбанизам, градежништво, станбени работи и заштита на животната средина
  2. Одделение за уредување на градежно земјиште, регулација и геодетски работи
  3. Одделение за комунални дејности