Секое барање може да се поднесе и електронски на е-маил: e_arhiva@stip.gov.mk

⇓ Барање за издавање лиценца за вршење авто-такси превоз на патници во Општина Штип

⇓ Барање за издавање на потврда за одјавен/не издаден извод од лиценца за вршење на авто такси превоз на патници

⇓ Барање за издавање дозвола за вршење линиски превоз на патници во Општина Штип

⇓ Барање за издавање дозвола за вршење посебен превоз на патници во Општина Штип

⇓ Барање за издавање извод од лиценца за возило за вршење на авто-такси превоз на патници во Општина Штип

⇓ Барање за изменување на условите и режимот на сообраќај

⇓ Барање за раскопување на јавни и сообраќајни површини

⇓ Барање за користење простор во градот за изложување предмети и приредување приредби

⇓ Барање за поставување опрема за рекламирање на јавни места

⇓ Барање за вршење угостителска дејност надвор од деловниот простор и Одобрение за поставување урбана опрема

⇓ Барање за поставување урбана опрема

⇓ Барање за поставување урбана опрема – типски објекти

⇓ Барање за користење јавна површина за продажба на ситни производи за исхрана, свеќи, цвеќе и честитки

⇓ Барање за оставање градежен материјал на јавна површина

⇓ Барање за транспорт на градежен материјал (камења)

⇓ Барање за изнесување земја и шут

⇓ Барање за ослободување од комунална такса за јавно осветлување

⇓ Барање за поставување улична светилка

⇓ Барање за определување улица и куќен број

⇓ Барање за лепење плакати на јавни места

⇓ Барање за заверка на нормативите за храна и пијалоци

⇓ Пријава за упис во регистерот на обврзници на комунална такса за користење на музика во јавните локали

⇓ Барање за користење на јавна површина

⇓ Барање за упис во Регистарот за Физички лица кои вршат привремен престој