Проф. Д-р Весна Кожинкова 

Дата на раѓање: 23.3.1968

Место на раѓање: Штип

Адреса на живеење:  Ул. „Борис Данев“ бр.3

Мобилен тел. 078/473-160

e-пошта: kozhinkova@gmail.com

Претпријатие или орган каде работи: СОУ Гимназија „Славчо Стојменски“ Штип

Образование: Доктор на филолошки науки (Вонреден Професор)

Работно искуство: Професор по Македонски јазик и литература (1992-) насловен доцент на Филолошки факултет УГД од областа Македонска книжевност од 15 – 20 век (2023-). Во Јануари ,избрана во звање насловен вонреден професор на Филолошки Факултет при УГД, од областа Македонска книжевност од 15 – 20 век  (2023-).

Сертификати за учество во следниве обуки и проекти:

 • Креативна настава и учење
 • Подготовка за вработување и работа
 • Кариерно советување на учениците
 • Модернизација на образованието
 • Медиумска култура во средното образвание
 • Современи методи во наставата, активно вклучување на учениците и поттикнување на нивната креативност
 • Меѓуетничка интеграција во образованието

Учество на научни коференции во земјата и странство:

 • Меѓународна конференција ФИЛКО на Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип: Космополитизмот во творештвото на Колбе и Лафазановски
 • Меѓународна конференција „Знаење без граници“: Концептот Дом во романите „Змиски ветер“ и „Рамна земја“ од Ташко Георгиевски.
 • Меѓународна конференција „Знаење без граници“ Библиските цитатти во делата на Крчовски и Пејчиновиќ
 • Меѓународна конференција Светиклиментовото дело: Силата на Климентовиот дух во раѓањето на новата македонска книжевност
 • Меѓународна конференција „Знаење без граници“: Концептот Дом во романите „Змиски ветер“ и „Рамна земја“ од Ташко Георгиевски и „Снегот во Казабланка“ од Кица Колбе
 • Меѓународна конференција „Знаење без граници“: Креативни техники во наставата по литература
 • Меѓународна конференција „Знаење без граници: Уметноста како мост за надминување на културните разлики
 • Меѓународна конференција ФИЛКО 2018: Културниот и етничкиот идентитет на егејските Македонци врз примери од македонскиот роман
 • Седма македонско-чешка меѓународна конференција: Екстаза од (не)познатото