Секторот за образование, јавни дејности и локален економски развој ги врши следните работи:

 • ги следи законските и подзаконски акти од надлежната област и истите ги применува;
 • изготвување на одлуки и други општи и конкретни акти од надлежност на советот и градоначалникот, од областа на економскиот развој, трговијата, занаетчиството, туризмот и угостителството;
 • изготвува планови за локален економски развој;
 • иницира утврдување  на развојни и структурни приоритети, како и основи и мерки  за водење на локална економска политика  на општината;
 • иницира и развива  регионална и меѓугранична соработка;
 • учествува во координирање и водење на меѓународни проекти;
 • овозможува услови за подршка на развојот на малите и средните претпријатија,  претприемништвото, земјоделството и агроберзата;
 • го следи извршувањето на плановите и предлага мерки за нивно остварување;
 • обезбедува документациона база  на податоци за потребите на планирањето и програмирање  на економскиот развој;
 • изработка на бази на податоци за потребите на општината;
 • ги следи активностите  на невладините организации  и иницира и координира соработка со нив;
 • води евиденција, регистар, примање и обработување на пријави и обрасци предвидени со закон;
 • ги следи прописите и нивните измени и дополнувања;
 • врши анализа на состојбата и дава иницијативи и предлози за нејзино  подобрување;
 • врши и други работи што ќе  бидат ставени во негова надлежност со акт на советот или градоначалникот на општината.

 

 1. Одделение за образование и јавни дејности
 2. Одделение за економија
 3. Одделение за меѓународна соработка
 4. Одделение за рурален развој