Одделението за економија ги врши следните работи:

 • изготвување планови за локален економски развој;
 • изготвување на одлуки и други општи и конкретни акти од надлежност на советот и градоначалникот, од областа на економскиот развој;
 • ги следи законските и подзаконски акти од областа на трговијата, занает-чиството, туризам и угостителство  и истите ги применува;
 • иницира утврдување на развојни и структурни приоритети, како и основи и мерки за водење на локална економска политика на општината;
 • овозможува услови за подршка на развојот на малите и средните претпријатија,
 • го следи извршувањето на плановите и предлага мерки за нивно остварување;
 • обезбедува документациона база на податоци за потребите на планирањето  на економскиот развој;
 • изработка на бази на податоци за потребите на општината;
 • ги следи активностите на невладините организации и иницира и координира соработка со нив;
 • ја следи состојбата, предлага мерки  за нејзино унапредување;
 • врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност со акт на советот или градоначалникот на општината.

Промовирање и поттикнување на енергетската ефикасност на општината

⇓ програма за енергетска ефикасност 2024 – 2026 година