Име: Атанас
Презиме: Крстовски
Дата на раѓање: 09.05.1968
Место на раѓање: с. Панчарево – Пехчево
Адреса на живеење: ул. „Железничка“ бр. 105 А
Мобилен тел: +389 78 476 465
e-mail: atanaskrstovski@yahoo.com
Претпријатие или орган каде работи: СОУ „Коле Нехтенин“ – Штип


Прочитај повеќе>>

Име: Благој
Презиме: Цонев
Дата на раѓање: 30.09.1996
Место на раѓање: Штип
Адреса на живеење: ул. Браќа Миладинови број 18
Мобилен тел: +389 70 210 007
e-mail:conev.baze@gmail.com
Претпријатие или орган каде работи: студент на УГД –Природни и технички науки

Прочитај повеќе >>

Име: Ѓулбаки
Презиме: Мемет
Дата на раѓање: 22.04.1970
Место на раѓање: Штип
Адреса на живеење: с. Селце – Штип
Мобилен тел. 071 825 512
e-пошта: gulbaki.sase@gmail.com
Претпријатие или орган каде работи: ЦУК

Прочитај повеќе >>

Име: Лазо
Презиме: Димчов
Дата на раѓање: 30.06.1973
Место на раѓање: Штип
Адреса на живеење: 5-та Партиска конференција број 2
Мобилен тел: 078 487 554
e-mail: lazedimcov@gmail.com
Претпријатие или орган каде работи: работи: Агенција за вработување – Центар за вработување

Прочитај повеќе >>

Име: Ангеле
Презиме: Михајловски
Дата на раѓање: 15.10.1982
Место на раѓање: Охрид
Адреса на живеење: „Ванчо Икономов“ бр. 5
Мобилен телефон: 078 476 720
е-пошта: anguklavir@yahoo.com
Претпријатие или орган каде работи: Универзитет „Гоце Делчев“ -Штип

Прочитај повеќе>>

Име: Дијана
Презиме: Шишкова Гајдарџиска
Дата на раѓање: 09.08.1962
Место на раѓање: Штип
Адреса на живеење: ул.Рудо бр.8 Штип
Мобилен тел: 071-328-287
e-mail:dijanasiskova@yahoo.com
Претпријатие или орган каде работи:Клиничка болница Штип

Прочитај повеќе >>

Име: Јорданчо
Презиме: Тонев
Дата на раѓање: 01.01.1978
Место на раѓање: Штип
Адреса на живеење: Благој Мучето број.19
Мобилен тел: 078 322 214
e-mail:jordancotonev@gmail.com
Претпријатие или орган каде работи: /


Прочитај повеќе>>

Име: Бети
Презиме: Тасевска
Дата на раѓање: 21.05.1976
Место на раѓање: Штип
Адреса на живеење: Булевар ЈНА 24/12
Мобилен тел: 070 848 799
e-mail:tasevskabeti@yahoo.com
Претпријатие или орган каде работи: “Актива” – Штип

Прочитај повеќе >>

Име: Весна
Презиме: Ничева
Дата на раѓање: 08.05.1972
Место на раѓање: Штип
Адреса на живеење: АСНОМ бр.60.
Мобилен тел: 078 473 927
e-mail: vnicheva@yahoo.com
Претпријатие или орган каде работи: /


Прочитај повеќе>>

Име:Дејанчо
Презиме: Здравков
Дата на раѓање: 09.01.1980
Место на раѓање: Штип
Адреса на живеење: ул. Никола Вапцароб бр. 11 Штип
Мобилен тел:077 875 041
e-mail:dejanzdravkov@hotmail.com
Претпријатие или орган каде работи:ЈУ Меѓуопштински центар за социјала
работа

Прочитај повеќе >>

Име: Душко
Презиме: Иванов
Дата на раѓање: 07.07.1976
Место на раѓање: Штип
Адреса на живеење: Крсте Мисирков бр.107 – Штип
Мобилен тел: +070 232 820
e-mail:dusko.ivanov@aec.mk
Претпријатие или орган каде работи:Агенција за електронски комуникации – Скопје, Контролно Мерен центар – Штип


Прочитај повеќе>>

Име: Александар
Презиме: Мишев
Дата на раѓање: 26.06.1977
Место на раѓање: Штип
Адреса на живеење: ул.АСНОМ бр 54 Штип
Мобилен тел: 078 39 39 36
e-mail: aleksandar.misev@yahoo.com
Претпријатие или орган каде работи:ЈЗУ Клиничка Болница Штип

Прочитај повеќе >>

Име: Иванчо
Презиме: Бојаџиски
Дата на раѓање: 04.01.1943
Место на раѓање: Скопје
Адреса на живеење: „Бул.ЈНА“ 26/18 – Штип
Мобилен тел: 078 375 582
e-mail:iv.boj@hotmail.com
Претпријатие или орган каде работи: Пензионер


Прочитај повеќе>>

Име: Маријана
Презиме: Рогожарска Поповска
Дата на раѓање: 11.08.1988
Место на раѓање: Штип
Адреса на живеење: Брегалничка 42, Штип
Мобилен тел: 078 863 888
e-mail: marijanarogozarska@gmail.com
Претпријатие или орган каде работи: ЦРРСМ-РРК Штип

Прочитај повеќе >>

Име: Владко
Презиме: Захариев
Дата на раѓање: 07.08.1979
Место на раѓање: Штип
Адреса на живеење: Маршал Тито бр 79 Штип
Мобилен тел: 071252055
e-mail: zaharievst@gmail.com
Претпријатие или орган каде работи:Клиничка болница Штип


Прочитај повеќе>>

Име: Зоран
Презиме: Костовски
Дата на раѓање: 10.05.1968
Место на раѓање: Штип
Адреса на живеење: Ванчо Прќе 36/2 Штип
Мобилен тел: 078 473 857
e-mail:zorankostovski10@gmail.com
Претпријатие или орган каде работи: /

Прочитај повеќе >>

Име: Даниела
Презиме: Славујевиќ
Дата на раѓање: 05.05.1983
Место на раѓање: Штип
Адреса на живеење: Џемал Бједиќ 56/18, Штип
Мобилен тел: 071 226 726
e-mail: slavujevikdaniela@gmail.com
Претпријатие или орган каде работи: ЗЕН Вивенди


Прочитај повеќе>>

Име: Златка
Презиме: Иванова
Дата на раѓање: 05.07.1986
Место на раѓање: с. Ново Село
Адреса на живеење: ул. Скоевска бр. 12 Штип
Мобилен тел: 078 256 633
e-mail:ilieva_z@yahoo.com
Претпријатие или орган каде работи:Јавна Установа Центар за социјална
работа- Штип

Прочитај повеќе >>

Име: Весна
Презиме: Ушинова
Дата на раѓање: 22.09.1978
Место на раѓање: Штип
Адреса на живеење: ул.Солидарност бр.84
Мобилен тел: 078 493 080
e-mail: ushinovavesna@yahoo.com
Претпријатие или орган каде работи:ЈЗУ “Клиничка болница” – Штип


Прочитај повеќе>>

Име: Драгица
Презиме: Петрова
Дата на раѓање: 22.09.1970
Место на раѓање: Штип
Адреса на живеење: ул.„Коле Златев“ бр.4, Штип
Мобилен тел: 078 473 942
e-mail:dacpetrova@yahoo.com
Претпријатие или орган каде работи: ООУ„Славејко Арсов“ Штип

Прочитај повеќе >>

Име: Весна
Презиме: Кожинкова
Дата на раѓање: 23.3.1968
Место на раѓање: Штип
Адреса на живеење: „Борис Данев“ 3, Штип
Мобилен тел: 078473160
e-mail: kozhinkova@gmail.com
Претпријатие или орган каде работи:СОУ Гимназија „Славчо Стојменски“, Штип


Прочитај повеќе>>

Име: Лидија
Презиме: Горачинова-Илиева
Дата на раѓање: 2.2.1971
Место на раѓање: Штип
Адреса на живеење: ул. Рудо бр. 4
Мобилен тел: 076 496 548
e-mail:lgorac@yahoo.com
Претпријатие или орган каде работи:Универзитет за туризам и менаџмент во
Скопје

Прочитај повеќе >>

Име:Трајче
Презиме: Стојчевски
Дата на раѓање: 09.11.1996
Место на раѓање: Штип
Адреса на живеење: Ванчо Прќе 14/4
Мобилен тел: 071 340 977
e-mail:stojcevskitrajce@gmail.com
Претпријатие или орган каде работи:АД МЕПСО


Прочитај повеќе>>