Одделението за образование и јавни дејности ги врши следните работи:

  • ги следи законските и подзаконски акти од надлежната област и истите ги применува;
  • изготвува општи и поединечни акти од надлежност на Советот на општината и градоначалникот од областа на образованието, културата, спортот, социјалната, детската и здравствената заштита согласно закон
  • ги следи состојбите во областа на образованието – основно и средно, основање, финансирање и администрирање на истите во соработка со централната власт;
  • институционална и финансиска подршка  на културните институции, негување на фолклорот, обичаите старите занаети и слични културни вредности;
  • организирањето на културни манифестации, потикнување на културното творештво;
  • развој на масовен спорт, рекреација и студентски спорт;
  • организирање на спортски приредби и манифестации; подршка на систем на натпревари, училишен и студентски спорт;
  • реализира активности од областа на здравственото воспитување; унапредување на здравјето; превентивни активности; надзор над заразните болести;
  • врши и други работи што ќе  бидат ставени во негова надлежност со акт на советот или градоначалникот на општината;
  • реализира активности од областа на социјалната заштита и заштитата на деца;

Програми за работа

САМОЕВАЛУАЦИЈА

(СРЕДНИ УЧИЛИШТА)