Извештаи за работењето на ЈП „Стипион 2011“

Прв квартал 2023 (01.01.2023 – 31.03.2023)

ВТОР КВАРТАЛ 2023 (01.04.2023 – 30.06.2023)

ПОЛУГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ 2023 (01.01.2023 – 30.06.2023)

Трет квартал 2023 (01.07.2023 – 30.09.2023)

⇓ Извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“ Штип (01.07.2023 – 30.09.2023) по програмата за користење на јавниот простор за паркирање

Четврт квартал 2023 (01.10.2023 – 31.12.2023)

ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023)

Прв квартал 2022 (01.01.2022 – 31.03.2022)

ВТОР КВАРТАЛ 2022 (01.04.2022 – 30.06.2022)

ТРЕТ КВАРТАЛ 2022 (01.07.2022 – 30.09.2022)

ЧЕТВРТ КВАРТАЛ 2022 (01.10.2022 – 31.12.2022)

ГОДИШНИ ИЗВЕШТАИ 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022)

Втор квартал 2021

Трет квартал 2021

Четврт квартал 2021