Извештаи за работењето на ЈП „Стипион 2011“

Прв квартал 2022 (01.01.2022 – 31.03.2022)

ВТОР КВАРТАЛ 2022 (01.04.2022 – 30.06.2022)

ТРЕТ КВАРТАЛ 2022 (01.07.2022 – 30.09.2022)

Втор квартал 2021

Трет квартал 2021

Четврт квартал 2021