Секторот за инспекциски работи ги врши следните работи:

  • инспекциски надзор од областа на примената на Законот за градење, Законот за просторно и урбанистичко планирање, Законот за домување, деталните урбанистички планови донесени од Советот на општината и Генералниот урбанистички план на Општина Штип;
  • инспекциски надзор врз примената на Законот за јавни патишта, Законот за превоз во патниот сообраќај и други прописи што ја регулираат оваа област;
  • инспекциски надзор согласно законската регулатива од областа на заштитата на животната средина и природата квалитетот на амбиентот на воздухот, просторното планирање и прописите што ја регулираат оваа област;
  • инспекциски надзор во образованието и јавните дејности;
  • врши и други работи што ќе  бидат ставени во негова надлежност.

 

  1. Одделение за градежен, урбанистички и сообраќаен надзор
  2. Одделение за надзор над животната средина
  3. Одделение за инспекциски надзор

⇓ Годишен план за работа на Сектор за инспекциски работи за 2023 година