Член на Советот кој го заменува градоначалникот


 • ⇓ РЕШЕНИЕ за назначување член на Советот кој ќе го заменува градоначалникот
 • ⇓ Биографија

Секретар на Општина Штип

Вишна Шорова – Ангелова


Директор на Општинска јавна установа за деца – детска градинка „Астибо“ – Штип


 • ⇓ РЕШЕНИЕ за избор на директор на ОЈУДДГ „Астибо“ – Штип
 • ⇓ Биографија

Директор на Јавна установа за деца – општинска детска градинка „Вера Циривири – Трена“ – Штип


 • ⇓ РЕШЕНИЕ за избор на директор на ЈУДОДГ „Вера Циривири – Трена“ – Штип
 • ⇓ Биографија

Директор на ООУ „Ванчо Прке“ – Штип


 • ⇓ РЕШЕНИЕ за избор на директор на ООУ „Ванчо Прке“ – Штип
 • ⇓ Биографија

Директор на ООУ „Гоце Делчев“ – Штип


 • ⇓ РЕШЕНИЕ за избор на директор на ООУ „Гоце Делчев“ – Штип
 • ⇓ Биографија

Директор на ООУ „Тошо Арсов“ – Штип


 • ⇓ РЕШЕНИЕ за избор на директор на ООУ „Тошо Арсов“ – Штип
 • ⇓ Биографија

Директор на ООУ „Димитар Влахов“ – Штип


 • ⇓ РЕШЕНИЕ за избор на директор на ООУ „Димитар Влахов“ – Штип
 • ⇓ Биографија

Директор на ООУ „Славејко Арсов“ – Штип


 • ⇓ РЕШЕНИЕ за избор на директор на ООУ „Славејко Арсов“ – Штип
 • ⇓ Биографија

Директор на СОУ Гимназија „Славчо Стојменски“ – Штип


 • ⇓ РЕШЕНИЕ за избор на директор на СОУ Гимназија „Славчо Стојменски“ – Штип
 • ⇓ Биографија

Директор на СОУ „Димитар Мирасчиев“ – Штип


 • ⇓ РЕШЕНИЕ за избор на директор на СОУ „Димитар Мирасчиев“ – Штип
 • ⇓ Биографија

Директор на СОУ „Јане Сандански“ – Штип


 • ⇓ РЕШЕНИЕ за избор на директор на СОУ „Јане Сандански“ – Штип
 • ⇓ Биографија

Директор на СОУ „Коле Нехтенин“ – Штип


 • ⇓ РЕШЕНИЕ за избор на директор на СОУ „Коле Нехтенин“ – Штип
 • ⇓ Биографија

Директор на Јавно Претпријатие за комунално-производни и услужни дејности „ИСАР“ Штип


 • ⇓ РЕШЕНИЕ за избор на директор на Јавно Претпријатие за комунално-производни и услужни дејности ИСАР – Штип
 • ⇓ Биографија

Директор на Јавно Претпријатие за одржување на улици и патишта и други комунално – услужни дејности „СТИПИОН 2011“ Штип


 • ⇓ РЕШЕНИЕ за избор на директор на Јавно Претпријатие за одржување на улици и патишта и други комунално – услужни дејности „СТИПИОН 2011“ – Штип
 • ⇓ Биографија

Директор на општинска установа за култура „ДОМ НА МЛАДИ“ Штип


 • ⇓ РЕШЕНИЕ за избор на директор на општинска установа за култура „ДОМ НА МЛАДИ“ – Штип
 • ⇓ Биографија