Член на Советот кој го заменува градоначалникот


  • ⇓ РЕШЕНИЕ за назначување член на Советот кој ќе го заменува градоначалникот
  • ⇓ Биографија

Секретар на Општина Штип

Вишна Шорова – Ангелова


Директор на Општинска јавна установа за деца – детска градинка „Астибо“ – Штип

Наташа Мусева


Директор на Јавна установа за деца – општинска детска градинка „Вера Циривири – Трена“ – Штип

ИВАНА АНЃЕЛИЧКОВА


Директор на ООУ „Ванчо Прке“ – Штип

Конан Радев


  • ⇓ РЕШЕНИЕ за избор на директор на ООУ „Ванчо Прке“ – Штип

  • ⇓ Биографија

Директор на ООУ „Гоце Делчев“ – Штип

Зоран Митев


Директор на ООУ „Тошо Арсов“ – Штип

Коце Харизанов


Директор на ООУ „Димитар Влахов“ – Штип

НЕВЕНКА ВЕЛИЧКОВА


Директор на ООУ „Славејко Арсов“ – Штип

РИСТЕ ТРОКОВСКИ


Директор на СОУ Гимназија „Славчо Стојменски“ – Штип

Марјанчо Арсов


Директор на СОУ „Димитар Мирасчиев“ – Штип

Марина Варадиновска


Директор на СОУ „Јане Сандански“ – Штип

Марија Николиќ


Директор на СОУ „Коле Нехтенин“ – Штип

Јованка Шалева


Директор на Јавно Претпријатие за комунално-производни и услужни дејности „ИСАР“ Штип

Кире Зајков


  • ⇓ РЕШЕНИЕ за избор на директор на Јавно Претпријатие за комунално-производни и услужни дејности ИСАР – Штип

  • ⇓ Биографија

Директор на Јавно Претпријатие за одржување на улици и патишта и други комунално – услужни дејности „СТИПИОН 2011“ Штип

Панче Стефановски


  • ⇓ РЕШЕНИЕ за избор на директор на Јавно Претпријатие за одржување на улици и патишта и други комунално – услужни дејности „СТИПИОН 2011“ – Штип

  • ⇓ Биографија

Директор на општинска установа за култура „ДОМ НА МЛАДИ“ Штип

Видан Лазарев