Јавна презентација и јавна анкета По предлог Локална урбанистичка планска документација КО Караорман

СООПШТЕНИЕ За организирање на јавна презентација и јавна анкета По предлог Локална урбанистичка планска документација КО Караорман – вон градежен реон, КП бр. 557/1, Општина Штип со тех. бр. 17/19 , изработен од ЈП “СТИПИОН 2011” Штип. Опфатот е дефиниран : Од север граничи со КП бр.620, КО Караорман – вон градежен реон Од запад до граничи со КПбр. 558//1, КО Караорман –…

Продолжено работно време за два часа за ден на градот Св. Никола

Врз основа на член 23 став 3 oд Законот за угостителска дејност и член 21 точка 35 од Статутот на Општина Штип, Советот на Општина Штип на седница одржана на 1 август 2012 годнина донесе     ОДЛУКА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ ЗА ДВА ЧАСА за ден на градот Св Никола(два дена).  Угостителските објекти за време на 18.12 и…

Писмена реакција на ОК ВМРО-ДПМНЕ

Навистина ни е жал затоа што ВМРО-ДПМНЕ е против замената на стариот систем за греење на дрва, во клонот „Пчелка“ од детската градинка „Вера Циривири Трена“ кој е налик на системите за греење од 19 век и прави загадување на животната средина. Неаргументираните изјави и соопштенија од ВМРО-ДПМНЕ, партија којашто кога беше власт, една шајка…