Јавна презентација и јавна анкета По предлог Локална урбанистичка планска документација КО Караорман

СООПШТЕНИЕ За организирање на јавна презентација и јавна анкета По предлог Локална урбанистичка планска документација КО Караорман – вон градежен реон, КП бр. 557/1, Општина Штип со тех. бр. 17/19 , изработен од ЈП “СТИПИОН 2011” Штип. Опфатот е дефиниран : Од север граничи со КП бр.620, КО Караорман – вон градежен реон Од запад до граничи со КПбр. 558//1, КО Караорман –…