СТРАТЕГИСКИ ОЦЕНИ ЗА 2024 ГОДИНА

Детален урбанистички план на дел од урбана заедница ЦЕ 01.01. Општина Штип

Детален урбанистички план за урбана четврт ЦЕ, Блока 3 од ГУП за град штип КО Штип 1, КО Штип 3, КО Штип 5 – Општина Штип

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г4 – стоваришта, складови и отпади на КП 1520, КП 1521, КП 1522, КП 1523 и дел од КП 8 КО Драгоево, Општина Штип

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план Г3 – индустрија за склопување на  финални производи, сервисни услуги и производство на енергија од обновливи извори на КП 284 и дел од КП 285/2 КО Драгоево, Општина Штип

СТРАТЕГИСКИ ОЦЕНИ ЗА 2023 ГОДИНА

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела на КП 95/33 КО Три Чешми вон град, о.Штип, со намена Е1.13 Површински соларни и фотоволтаични електрани (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) со моќност до 4MW

Урбанистички план вон населено место со намена лесна преработувачка и помалку загадувачка и површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 478/1 КО Караорман вон град, КП 1127, КП 1655/1, КП 1655/2, КП 1655/3, КП 1656, КП 1618 КО Караорман, Општина Штип.

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) со инсталирана моќност од 1240,98 kWp на КП 116/5 дел исток и дел од КП 116/1 КО Чардаклија, Општина Штип.

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) со инсталирана моќност од 1218,78 kWp на КП 116/5 дел запад и дел од КП 116/1 КО Чардаклија, Општина Штип.

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 1037/1 КО Чардаклија, Општина Штип.

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 116/3 и дел од КП 116/1 КО Чардаклија, Општина Штип.

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 977, КО Чардаклија, Општина Штип.

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на КП 331/3, КО Ново Село Штип, Општина Штип, со планирана моќност до 2MW

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 516, КП 517, дел од КП 518, и и дел од КП 478/1, КО Караорман – вон град, Општина Штип

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 618/1, КП 618/3, КП 618/4, и КП 619/1, КО Долани, Општина Штип

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 299/3, дел од КП 299/1, КО Ново Село Штип, Општина Штип, со планирана моќност до 10MW.

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани на дел од КП 188, КО Караорман вон град, Општина Штип

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на дел од КП 566/1, КО Долани, Општина Штип (Решение за Услови за планирање на просторот од МЖСПП, Сектор за просторно планирање со Арх.бр. УП1-15 488/2023 од 14.03.2023 год)

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на дел од КП 566/1, КО Долани, Општина Штип

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Г2 – Лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија на дел од КП 323/7, и дел од КП 323/1, КО Ново Село Штип, Општина Штип

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 1104/1, КП 1105, КП 1106, и дел од КП 4/1, КО Чардаклија, Општина Штип

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Г2.7-Производство на мебел од дво, метал, пластика на КП 214/11, КП 218/3, и КП 220/1, КО Криви Дол, Општина Штип

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 568/1, КП 568/2, КП 568/3, и дел од КП 478/1, КО Караорман вон град, Општина Штип

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 20/7, КП 20/33, КП 20/34, КП 20/8, КП 20/35, КП 20/36, КП 20/37, и КП 20/38, КО Ново Село, Општина Штип

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 95/32, со моќност до 5 MW,  КО Три Чешми-вон град, Општина Штип

Плански документ за измна и дополнување на ДУП за дел од УЕ 27 дел од населба “Автокоманда”, Општина Штип – нацрт план

Плански документ за измна и дополнување на ДУП за дел од поранешна ПИ Македонка, дел од УБ 65,67 и 68 со опфат на УП 20, 21, 23 и 25 Општина Штип

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за група на класа на намена Е-инфраструктура, E1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 26/2, КП 26/1, КП 23, КП 25, КО Три Чешми вон град, и КП 4/1 дел од КО Чардаклија – Општина Штип

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план А4.3 викенд куќи и други објекти за времено сместување на КП 3607, КП 3608 и КП 3609 дел од КО Штип вон град – Општина Штип

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план E1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 323/5, дел од КО 323/4, и дел од КП 324, КО Ново Село Штип – Општина Штип

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена А4 – времен престој, на КП бр.805 КО Ново Село – Општина Штип

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани, КП 330/4, КП 330/5, КП 330/6, КП 330/7 КО Штип вон град, Општина Штип

Урбанистичка документација за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фотоволтаична централа, Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 182, КО Караорман  вон град, Општина Штип

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 59, КП 60/1, КП 65/1 и КП 66/КО Криви Дол, Општина Штип

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 2/5, дел од КП 2/3 КО Три Чешми вон град

СТРАТЕГИСКИ ОЦЕНИ ЗА 2022 ГОДИНА

УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, Г-4 СТОВАРИШТА, СКЛАДОВИ И ОТПАДИ, НА ДЕЛ ОД КП 316/1, КО НОВО СЕЛО ШТИП, ОПШТИНА ШТИП

УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, Г-4 СТОВАРИШТА, СКЛАДОВИ И ОТПАДИ, НА ДЕЛ ОД КП 319, КО НОВО СЕЛО ШТИП, ОПШТИНА ШТИП

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани со инсталирана моќност до 10 MW, на проектен опфат КО Три Чешми вон град, Општина Штип

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 323/5, и КП 323/9 м.в. Калимерово КО Ново Село Штип, Општина Штип

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 299/3, КП 299/4 и КП 299/5 м.в. Калимерово КО Ново Село Штип, Општина Штип

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 543/1, КП 544 и КП 545 КО Сарчиево, Општина Штип

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 32, КО Љуботен, Општина Штип

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 978, КП 979, КП 980 и КП 981 КО Чардаклија, Општина Штип

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 206, КП 207 и КП 209 КО Чардаклија, Општина Штип

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 201, КП 202 и КП 203 КО Чардаклија, Општина Штип

Урбанистичко планска документација за измена и дополнување на ДУП за поранешна ПИ „Македонка“, дел од УБ 68 со опфат на ГП4.6 и ГП 4.7, Општина Штип

Урбанистички проект вон опфат на УП, намена Е1.13, КО Криви Дол

СТРАТЕГИСКИ ОЦЕНИ ЗА 2021 ГОДИНА

Ур6анистички проект вон опфат на урбанистички план за Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 388/2 КО Врсаково. Општина Штип

УПВУП за Е1.13 фотоволтаици на КП 304 и КП 306, КО Долани, Општина Штип

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за Г.МЗ-површински соларни и фотовол гаични електрани на КП 6р. 248/3, КО Доброшани Општина Штип

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за Е1.13 Површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 547/1, 547/2, 547/3, 547/4 и 547/5, КО Долани, Општина Штип

Локална урбанистичка планска документација за КП 3245 и КП 3246, КО ШТИП ВОН ГР., Општина Штип

Урбанистички проект вон опфат на УП, Е1.13 фотоволтаични електрани, КП 522, КО Караорман вон гр, Општина Штип

СТРАТЕГИСКИ ОЦЕНИ ЗА 2020 ГОДИНА

Стратегиска оцена – Фабрика за производство на моторни и индустриски масла „Минол“ ДООЕЛ Штип

Измена и дополнување на ДУП за дел од Автокоманда, дел од УБ 28, КО ШТИП 3

Измена и дополнување на ДУП за дел од центар, дел од УБ1, дел од УМ 1 И 2, КО ШТИП 5 И дел од КО ШТИП 4, Општина Штип