СТРАТЕГИСКИ ОЦЕНИ ЗА 2023 ГОДИНА

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена А4 – времен престој, на КП бр.805 КО Ново Село – Општина Штип

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани, КП 330/4, КП 330/5, КП 330/6, КП 330/7 КО Штип вон град, Општина Штип

Урбанистичка документација за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фотоволтаична централа, Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 182, КО Караорман  вон град, Општина Штип

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 59, КП 60/1, КП 65/1 и КП 66/КО Криви Дол, Општина Штип

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 2/5, дел од КП 2/3 КО Три Чешми вон град

СТРАТЕГИСКИ ОЦЕНИ ЗА 2022 ГОДИНА

УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, Г-4 СТОВАРИШТА, СКЛАДОВИ И ОТПАДИ, НА ДЕЛ ОД КП 316/1, КО НОВО СЕЛО ШТИП, ОПШТИНА ШТИП

УРБАНИСТИЧИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН, Г-4 СТОВАРИШТА, СКЛАДОВИ И ОТПАДИ, НА ДЕЛ ОД КП 319, КО НОВО СЕЛО ШТИП, ОПШТИНА ШТИП

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани со инсталирана моќност до 10 MW, на проектен опфат КО Три Чешми вон град, Општина Штип

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 323/5, и КП 323/9 м.в. Калимерово КО Ново Село Штип, Општина Штип

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 299/3, КП 299/4 и КП 299/5 м.в. Калимерово КО Ново Село Штип, Општина Штип

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 543/1, КП 544 и КП 545 КО Сарчиево, Општина Штип

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 32, КО Љуботен, Општина Штип

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 978, КП 979, КП 980 и КП 981 КО Чардаклија, Општина Штип

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 206, КП 207 и КП 209 КО Чардаклија, Општина Штип

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 201, КП 202 и КП 203 КО Чардаклија, Општина Штип

Урбанистичко планска документација за измена и дополнување на ДУП за поранешна ПИ „Македонка“, дел од УБ 68 со опфат на ГП4.6 и ГП 4.7, Општина Штип

Урбанистички проект вон опфат на УП, намена Е1.13, КО Криви Дол

СТРАТЕГИСКИ ОЦЕНИ ЗА 2021 ГОДИНА

Ур6анистички проект вон опфат на урбанистички план за Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 388/2 КО Врсаково. Општина Штип

УПВУП за Е1.13 фотоволтаици на КП 304 и КП 306, КО Долани, Општина Штип

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, за Г.МЗ-површински соларни и фотовол гаични електрани на КП 6р. 248/3, КО Доброшани Општина Штип

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за Е1.13 Површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 547/1, 547/2, 547/3, 547/4 и 547/5, КО Долани, Општина Штип

Локална урбанистичка планска документација за КП 3245 и КП 3246, КО ШТИП ВОН ГР., Општина Штип

Урбанистички проект вон опфат на УП, Е1.13 фотоволтаични електрани, КП 522, КО Караорман вон гр, Општина Штип

СТРАТЕГИСКИ ОЦЕНИ ЗА 2020 ГОДИНА

Стратегиска оцена – Фабрика за производство на моторни и индустриски масла „Минол“ ДООЕЛ Штип

Измена и дополнување на ДУП за дел од Автокоманда, дел од УБ 28, КО ШТИП 3

Измена и дополнување на ДУП за дел од центар, дел од УБ1, дел од УМ 1 И 2, КО ШТИП 5 И дел од КО ШТИП 4, Општина Штип