УПИС НА ДОО/ДООЕЛ

РУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ 1. НАЧИН НА ОСНОВАЊЕ НА ДРУШТВО Друштвото со ограничена одговорност се основа со договор за друштвото што го склучуваат сите основачи. Ако друштвото го основа едно лице, договорот за друштвото се заменува со изјава на основачот за основање на друштвото со ограничена одговорност (во натамошниот текст: изјава за основање на друштвото).…

УПИС НА ТРГОВЕЦ-ПОЕДИНЕЦ

1. УПИС ВО ТРГОВСКИ РЕГИСТАР Пријава за упис на трговец-поединец во трговскиот регистар поднесува физичкото лице, кое бара да биде запишано како трговец-поединец или негов полномошник со посебно полномошно во коешто се наведуваат податоците што се запишуваат во трговскиот регистар. 2. ПОДАТОЦИ Во пријавата за упис се наведуваат: 1) името и презимето, единствениот матичен број…

Поволности – ТИРЗ

Даноци, Царини и други стимулации 10 ГОДИНИ ДАНОЧНИ ОСЛОБОДУВАЊА – Инвеститорите во ТИРЗ се ослободени за период од 10 години од плаќање на данок на добивка и 100% се ослободени од персонален данок на доход за период од 10 години, така што ефективната стапка на персоналниот данок на доход изнесува 0%. Земјиштето во ТИРЗ во…

Одбележување на 11. октомври – Денот на народното востание

Денеска делегација од Општина Штип, предводена од заменик градоначалникот Јане Миланов положи цвеќе по повод 11 октомври, на спомен обележјето кај тврдината Исар. 11 Октомври е продолжување на   слободарските традиции проникнати во силниот македонски нагон за национално и социјално ослободување. 11 Октомври е пресвртница на една национална историја, на еден народ кој од покорен станува непокорлив.…