УПИС НА ТРГОВЕЦ-ПОЕДИНЕЦ

1. УПИС ВО ТРГОВСКИ РЕГИСТАР Пријава за упис на трговец-поединец во трговскиот регистар поднесува физичкото лице, кое бара да биде запишано како трговец-поединец или негов полномошник со посебно полномошно во коешто се наведуваат податоците што се запишуваат во трговскиот регистар. 2. ПОДАТОЦИ Во пријавата за упис се наведуваат: 1) името и презимето, единствениот матичен број…

Поволности – ТИРЗ

Даноци, Царини и други стимулации 10 ГОДИНИ ДАНОЧНИ ОСЛОБОДУВАЊА – Инвеститорите во ТИРЗ се ослободени за период од 10 години од плаќање на данок на добивка и 100% се ослободени од персонален данок на доход за период од 10 години, така што ефективната стапка на персоналниот данок на доход изнесува 0%. Земјиштето во ТИРЗ во…