СООПШТЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА НА ПРЕДЛОГ ПЛАН ИЗМЕНА И НАДОПОЛНУВАЊЕ НА ДУП ПОРАНЕШНА МАКЕДОНКА

⇓ ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДУП ЗА ПОРАНЕШНА ПИ МАКЕДОНКА ДЕЛ ОД УБ 65, 67 И 68 СО ОПФАТ НА УП БРОЈ 20, 21, 23 И 25, ОПШТИНА ШТИП ⇓ СООПШТЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПЛАН ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ДУП ПОРАНЕШНА ПИ МАКЕДОНКА УБ 65,…