Известување за подготовка на извештај за подготовка на стратегиска оцена на животна средина за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за некласификувана инфраструктура со намена Е3.1 – Локални депонии за одлагање на неопасен отпад

⇓ Извештај за подготовка на стратегиска оцена на животна средина за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за некласификувана инфраструктура со намена Е3.1 – Локални депонии за одлагање на неопасен отпад