УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за подрачја и градби од државно значење за уредување на земјиште со намена Е1.13- површински соларни и фотоволтаични електрани над 10 MW на КП 25, 27/2, 40, 41, 46, 47, 57, 70, дел од КП 83,КО Доброшани, КП 646, 647, 648, КО Криви Дол – Oпштина Штип

⇓ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за подрачја и градби од државно значење за уредување на земјиште со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани над 10 MW на КП 25, 27/2, 40, 41, 46, 47, 57, 70, дел од КП 83, КО Доброшани, КП 646, 647, 648, КО Криви Дол – Општина Штип ⇓ Одлука за…