Тендер за изградба на 41 куќа за социјално загрозени ромски семејства / Tender for Construction of 41 houses for social vulnerable Roma families

⇓ Тендерска документација за изградба на 41 куќа за социјално загрозени ромски семејства / Tender documentation for Construction of 41 houses for social vulnerable Roma families