Одлука за доделување на стипендии и еднократни парични награди на учениците од општина штип за особени постигнувања на државни и меѓународни натпревари во учебната 2022/2023 година

⇓ Одлука за доделување на стипендии и еднократни парични награди на учениците од општина штип за особени постигнувања на државни и меѓународни натпревари во учебната 2022/2023 година ⇓ Бодовна листа на кандидати