Соопштение за организирање на повторна јавна презентација и јавна анкета по изготвен урбанистички план за село три чешми со разработка на блок 4 (плански период 2022-2033) Предлог план, КО Три Чешми, Општина Штип

⇓ Предлог урбанистички план за село три чешми со разработка на блок 4 КО Три Чешми о.Штип (книга 1) ⇓ Предлог урбанистички план за село три чешми со разработка на блок 4 КО Три Чешми о.Штип (книга 2) ⇓ Повторен јавен повик ⇓ Соопштение за организирање на повторна јавна презентација и јавна анкета ⇓ Одлука…