Акција за отстранување на хаварисани возила

Секторот за инспекциски надзор на Општина Штип започна акција за отстранување на хаварисани и неисправни возила кои узурпираат јавна површина. Сопствениците на возилата имаат рок за отстранување одреден од комунален инспектор, а доколку рокот е пробинен возилата се отстрануваат од страна на јавното претпријатие “Стипион”.