СТРУЧНА РАСПРАВА, ЈАВНА РАСПРАВА И ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ПОДРАЧЈА И ГРАДБИ ОД ДРЖАВНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА Е-ИНФРАСТРУКТУРА, Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (НАД 10 МW), ВО КО ЈАМУНАЛРЦИ И КО СКАНДАРЦИ, ОПШТИНА ШТИП

You are here:
Go to Top