1. Податоци од надлежност на Општина Штип

2. Основни податоци за Општина Штип

Општина Штип
Ул. Васил Главинов 4Б
2000, Штип
Тел:       032 22 66 00
факс:     032 22 66 01
емаил: gradonacalnik@stip.gov.mk
емаил: info@stip.gov.mk

3. Градоначалник на Општина Штип

4. Лице за посредување со информации

Сунчица Ѓуфтеска
тел:  078 472 643
тел:  032 22 66 43
емаил:  suncica.gjufteska@stip.gov.mk

  • Листа на информации од јавен карактер на Општина Штип
  • Постапка за остварување на правото на слободен пристап до информации
  • Годишен извештај за слободен пристап до информации за 2020 година
⇓ Барање за пристап до информации од јавен карактер
⇓ Годишен Извештај (01.01.2023 – 31.12.2023)

5. Список на вработени во општинската администрација

6. Закони кои се однесуваат на надлежностите на Општина Штип

7. Органограм за внатрешна организација

8. Правилник за систематизација на работните места и правилник за внатрешна организација

9. Годишен буџет, завршна сметка, годишни финансиски планови по квартали и програми за реализација на буџетот

10. Ревизорски извештај

12. Услуги кои општината ги дава за:

14. Тарифи за административни такси

15. Јавни набавки

16. Овластено лице за прием на пријави од укажувачи

Катерина Мицевска,
контакт: телефон 078 472 720
е-адреса mihailova.kate@live.com

17. Лице за интегритет

Марија Герасимова,
е-адреса marija.taskova@hotmail.com

18. Заменик лице за интегритет

Николина Дачова,
е-адреса nikolina.dachova@gmail.com