1. Податоци од надлежност на Општина Штип

2. Основни податоци за Општина Штип

Општина Штип
Ул. Васил Главинов 4Б
2000, Штип
Тел:       032 22 66 00
факс:     032 22 66 01
емаил: gradonacalnik@stip.gov.mk
емаил: info@stip.gov.mk

3. Градоначалник на Општина Штип

4. Лице за посредување со информации

Сунчица Ѓуфтеска
тел:  071 217 312
тел:  032 22 66 43
емаил:  suncica.gjufteska@stip.gov.mk

  • Листа на информации од јавен карактер на Општина Штип
  • Постапка за остварување на правото на слободен пристап до информации
  • Годишен извештај за слободен пристап до информации за 2020 година

5. Список на вработени во општинската администрација

6. Закони кои се однесуваат на надлежностите на Општина Штип

7. Органограм за внатрешна организација

8. Правилник за систематизација на работните места и правилник за внатрешна организација

9. Годишен буџет, завршна сметка, годишни финансиски планови по квартали и програми за реализација на буџетот

10. Ревизорски извештај

12. Услуги кои општината ги дава за:

14. Тарифи за административни такси

15. Јавни набавки

16. Овластено лице за прием на пријави од укажувачи

Катерина Мицевска,
контакт: телефон 078 472 720
е-адреса mihailova.kate@live.com