Одделение за комунални дејности

1.Лиценци за вршење на авто-такси превоз на патници

2.Лиценца за вршење на општински линиски превоз на патници

3.Дозвола за посебен линиски превоз

4.Дозвола за определена линија за вршење на општински линиски превоз на патници

5.Решение за измена на условите и режимот на сообраќај.

6.Одобрение за поставување на урбана опрема

7.Одобрение за користење јавни површини за продажба на ситни производи за исхрана

8.Решение за определување на местата на кои може да се постави опрема за рекламирање

9.Одобрение за оставање градежен материјал на јавна површина

10.Одобрение за раскопување на јавни сообраќајни површини

11.Одобрение за поставување улична светилка

Територијална противпожарна единица

12.Користење на противпожарно возило за носење вода;

13.Користење на пртивпожарно возило за обезбедување на саеми, јавни приредби, индустриски и други објекти;

14.Користење на противпожарно возило за давање вода под притисок;

15.Исцрпување вода со моторна помпа;

16.Исцрпување на вода со електрична помпа;

17.Работа со автомеханичка скала;

18.Сечење дрва во дворови на објекти

Одделение за урбанизам

19.Издавање извод од урбанистички план

20.Издавње одобрение за градба

21.Одобрение за адаптација-пренамена

22.Заверка на основен проект за градба за кој не е потребно одбрение за градба

23.Одобрение за поставување на времен објект

24.Одобрение за отстранување на објект или дел од објект

25.Одобрение за промена на инвеститор

26.Одобрение за промена на адреса

27.Пријава до градежна инспекција

28.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (за опрема за автоматско регулирање на премини-постојните железнички пруги)

29.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (за електронска комуникациска опрема)

30.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (за електронска комуникациска опрема- слика, говор и др.)

31.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (заградби за движење на лица со инвалидност)

32.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (за мерни станици за заштита на медиумите на животната средина)

33.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (за рекламни паноа-на објекти кои имаат одобрение за употреба)

34.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (за споменици, спомен обележја и скулптури.)

35.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (за вградување и замена на опрема во градба која е во употреба)

36.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (за градби во функција на градобијна одбрана и градби за сигнализација во воздушниот сообраќај)

37.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (за некатегоризиран пат- за шуми и др.)

38.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (за помошни градби- за ограда и ограден ѕид.)

39.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (за оптички кабли)

40.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (за привремени градби наменети за истражување)

41.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (за помошни градби- гаражи, остави, септички јами и сл.)

Одделение за даноци

42.Решение за утврдување на износот на данок на имот

43.Решение за комунална такса

44.Решенија за комунална такса за пуштање музика

45.Решение за утврдување на износот на данок на имот

46.Решение за утврдување на износот на данокот на промет на недвижности при купопродажба

47.Пријавa за утврдување на данок на промет на недвижности за договор за замена

48.Уверение за платени даночни обврзници и такси

49.Уверенија за имотна состојба на обврзниците со данок на имот

50.Прием на жалби и нивно решавање од областа на сите даноци

51.Издавање на финансиски картици на даночни обврзници

52.Решение за одложување на извршувањето

53.Решенија за поврат на погрешно уплатени средства за данок на имот, данок на промет и комунални такси