Одделение за комунални дејности

1.Одобрение за користење јавни површини за продажба на ситни производи за исхрана

2.Одобрение за оставање градежен материјал на јавна површина

3.Одобрение за раскопување на јавни сообраќајни површини

4.Одобрение за поставување улична светилка

5.Ослободување од комунална такса за јавно осветлување

Територијална противпожарна единица

6.Користење на противпожарно возило за носење вода;

7.Користење на противпожарно возило за давање вода под притисок;

8.Исцрпување вода со моторна помпа;

9.Сечење дрва во дворови на објекти

10.Исцрпување на вода со електрична помпа;

11.Работа со автомеханичка скала;

Одделение за урбанизам

12.Издавање извод од урбанистички план

13.Издавање одобрение за градба

14.Одобрение за адаптација-пренамена

15.Заверка на основен проект за градба за кој не е потребно одбрение за градба

16.Одобрение за поставување на времен објект

17.Одобрение за отстранување на објект или дел од објект

18.Одобрение за промена на инвеститор

19.Одобрение за промена на адреса

20.Пријава до градежна инспекција

21.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (заградби за движење на лица со инвалидност)

22.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (за рекламни паноа-на објекти кои имаат одобрение за употреба)

23.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (за споменици, спомен обележја и скулптури.)

24.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (за вградување и замена на опрема во градба која е во употреба)

25.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (за некатегоризиран пат- за шуми и др.)

26.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (за помошни градби- за ограда и ограден ѕид.)

27.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (за помошни градби- гаражи, остави, септички јами и сл.)

28.Решение за изведување на градби односно поставување на опрема за кои не е потребно одобрение за градење (за базен на ниво на терен за индивидуална употреба.)

Одделение за даноци

29.Решение за утврдување на износот на данок на имот

30.Решение за утврдување на износот на данокот на промет на недвижности при купопродажба

31.Re{enie за утврдување на данок на промет на недвижности за договор за доживотна издршка

32.Пријавa за утврдување на данок на промет на недвижности за договор за замена

33.Пријавa за утврдување на данок на наследство и подарок (отстапување на имот за време на живот)

34.Пријавa за утврдување на данок на наследство и подарок (отстапување на имот за време на живот и договор за физичка делба – втор и останати наследни редови)

35.Уверение за платени даночни обврзници и такси

36.Уверенија за имотна состојба на обврзниците со данок на имот

37.Прием на жалби и нивно решавање од областа на сите даноци

38.Издавање на финансиски картици на даночни обврзници

39.Решение за одложување на извршувањето

40.Решенија за поврат на погрешно уплатени средства за данок на имот, данок на промет и комунални такси