Пријава на случаи на дискриминација

Пријавете случај на дискриминација
кај локалниот координатор за еднакви можности
Снежана Санева,

телефон 032 226 647 или на
е-маил: snezesaneva@yahoo.com

 

⇓ ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ДИСКРИМИНАЦИЈА