Општи информации за здруженија на граѓани и фондации со седиште на територија на Општина Штип

1.  Име на здружение на граѓани и фондацииЕколошко друштво ,, Виножито

Област на делување: Зачувување и унапредување на животната средина

Седиште: ул. Панче Караѓозов бр.57 Штип

Лице за контакт: Данче Калајџиска 078/473-630

Е-поштаedvinozito@t-home.mk

2.  Име на здружение на граѓани и фондацииДруштво за достоинство на хендикепираните лица ,,Надеж

Област на делување: Подобрување на социјалните, економските  и образовните услови во кои егзистираат хендикепираните лица.

Седиште: ул. Питу Гули бр.14 Штип

Лице за контакт: Сузана Маркова 078/473-511

Е-поштаnadezstip@yahoo.com

3.  Име на здружение на граѓани и фондацииГраѓански информативен центар ,,Спектар

Област на делување: Следење и имплементацијата на постоечките закони и конвенции за човекови права

Седиште: ул. Радански пат бр.195, Штип

Лице за контакт: Блаже Спиров 070/638-313

E-поштаgicspektar@yahoo.com

4. Име на здружение на граѓани и фондацииЗдружение ,,Маркетинг -Менаџмент” -Штип

Област на делување: Обука на менаџери и застапеност на менаџментот во стопанските структури

Седиште: ул. Генерал Михајло Апостолски бр.29/АШтип

Лице за контакт: Трајче Митев 075/802-036

Е-поштаgicspektar@yahoo.com

5. Име на здружение на граѓани и фондации: Македонски Егеј -Штип

Област на делување: Остварување на човекови права и слободи, заштита на интересите на Македонците, заштита на културно историско наследство, создавање на духовна, култирна и економска комуникација на Македонците протерани  од Р.Грција, издавање на публикации, реализација на заеднички проекти, организирање на средби и културно забавни активности.

Седиште: ул. Браќа Миладиновци бр.6 , Штип

Лице за контакт: Јордан Тунев 071/573-659, 078/412-000

Е-поштаjprdantunev@yahoo.com

6. Име на здружение на граѓани и фондации: Фондација за информатичка технологија и локален економски развој ,, ЛЕР ИТ ” – ШТИП

Област на делување: Помагање, следење и обезбедување на развојот на информатичката технологија во сите сфери на општественото живеење на граѓаните на Општина Штип

Седиште: ул. Васил Главинов бб, Штип

Лице за контакт: Билјана Тунева 078/472-705

Е-поштаler_it@yahoo.com

7.  Име на здружение на граѓани и фондацииМладински Клуб-Штип

Област на делување: развој на заедницата преку едукација и ангажирање на младите

Седиште: ул. Васил Главинов бр.20, Штип

Лице за контакт: Драгана Дина Митрович 078/378-031

Е-поштаmladinski_1@yahoo.com

8.  Име на здружение на граѓани и фондацииЗдружение за хуманитарни активности ,, Синергија ”-Штип

Област на делување: Развивање и хуманизација меѓу општествените групи преку механизми за владеење на правото, меѓукултурна соработка и поттикнување на граѓанско учество.

Седиште: ул. Васил Главинов бб, Штип

Лице за контакт: Елена Ташкова 071/270-845, 078/473-770

Е-поштаelena_taskova@yahoo.com

9.  Име на здружение на граѓани и фондацииЗдружение на земјоделски производители и претприемачи (ЗЗПП) ,,Агровизија”- Штип и Карбинци

Област на делување: Развивање на полјоделство, сточарство, лозарство и овоштарство.

Седиште: ул. Еврејска бр.50, Штип

Лице за контакт: Тошо Шаклев 075/389-258

Е-поштаagrovizija@yahoo.com

10.  Име на здружение на граѓани и фондацииОрганизација на потрошувачите на Штип

Област на делување: Едукација, информирање, советување и застапување на интересите на потрошувачите во Штип.

Седиште: ул. Васил Главинов бб, Штип

Лице за контакт: Верица Кукушева 077/963-841

Е-поштаopmstip@hotmail.com

11.  Име на здружение на граѓани и фондации: Едукативно-хуманитарна организација ЕХО

Област на делување: Обезбедување на услови за подобрување на вкупната општествена положба на граѓаните со посебен акцент на заштита на човековите права и превенција од социо-економска и етничка дисктиминација.

Седиште: ул. Кузман Јосифовски Питу бр.3/6, Штип

Лице за контакт: Бети Пејева 070/831-143

Е-пошта: ed_hum_eho@yahoo.com

12.  Име на здружение на граѓани и фондации: Здружение на мултиетничко општество за човекови права Штип

Област на делување: Човекови права, образование и здравство.

Седиште: ул.Страшо Пинџур бр.56, Штип

Лице за контакт: Ерол Адемов 078/472-749

Е-пошта: zmocp@yahoo.com

 

13.  Име на здружение на граѓани и фондации: Здружение на граѓани без работа ,,Светла визија” –Штип

Област на делување: Помош за побрзо и поефикасно вработување на граѓаните без работа, како и задоволување на други нивни интереси од економски, здравствен, научен образовно-воспитен, социо-хуманитарен, стручен и друг вид карактер согласно со законот.

Седиште: ул. Карл Маркс бр.2, Штип

Лице за контакт: Трајче Чефуров 071/236-011

Е-пошта: svetla_vizija@mt.net.mk

14.  Име на здружение на граѓани и фондации: Детски парламент на Македонија за Штип и Карбинци

Област на делување: Заложби за целосна имплементација на Конвенцијата за правата на детето, грижи за нивното здравје, борба против секого кој го злоупотребува детето, грижа за чиста и здрава работна средина, заштита на децата од пороците на времето, всадување на чуство за самопочит и почит кон другите, заштита на децата од секакви предрасуди- верски, национални, полови , расни и други.

Седиште: ул. Кајгана бр.14, Штип

Лице за контакт: Виолета Карагунова 070/257-248

Е-пошта: vkaragunova@yahoo.com

15.  Име на здружение на граѓани и фондации: Фондација за развој на локалната заедница Штип

Област на делување: Создавање на услови за одржливост на граѓанскиот сектор преку градење на институционални капацитети и поттикнување на локалната филантропија.

Седиште: ул. Сремски фронт бб (детска градинка ,,Сончогледи” Сењак)

Лице за контакт: Борис Шарковки 075/496-772

e-пошта: info@frlz.org.mk

16.  Име на здружение на граѓани и фондации: Културно – уметничко друштво         ,, РИСТО ДОНЕВ ” – УЧИТЕЛОТ, Штип

Област на делување: Вршење на дејности и активности со цел зачувување на вековната традиција на македонскиот фолкор, подучување и произведување кадри од оваа област, организирање на разни форми на натпревари.

Седиште: ул. Четврта македонска бригада бр.27, Штип

Лице за контакт: Нада Наковска 032/393-663, 032/393-249

Е-пошта: bargala@mt.net.mk

17.  Име на здружение на граѓани и фондации: Здружение на спортски работници, Штип.

Област на делување: Спорт

Седиште: ул.Христијан Карпош 6/1, Штип

Лице за контакт: Трајче Филипов 078/308-484

Е-пошта: trajcefilipov@yahoo.com

18Име на здружение на граѓани и фондации: Здружение за борба против малигни заболувања „Нов Живот“ – Штип – Асоцијација за еконмски социјален развој и репродуктивно здавје на жената

Област на делување: Иницирање на процеси и активности за рано откривање на ракот, подршка, залагање за правата на пациентите и застапување  на жените во сите сфери, намалување на смрттноста од ракот, подобар третман и услови на лекување пациентите како и подобрување на живитот на женската популација во Р.Македонија.

Седиште: ул.Битолска бр.22, Штип

Лице за контакт: Виолета Ефтимова 070/453-358

Е-пошта: novzivot@hotmail.com

19Име на здружение на граѓани и фондации: Крводарителско хуманитарно здружение ,,СВЕТЛОСТ -Б” Штип.

Област на делување: Организирање и спроведување на хуманитарни крводарителски акции на домашно и републичко ниво, развивање, едукација и поттикнување на хуманоста, соработка со крводарителски клубови.

Седиште: ул. Гоце Делчев бр. 44. Штип,

Лице за контакт: Надица Наковска 071/351-893

Е-пошта: nadica@bargala.com.mk

20Име на здружение на граѓани и фондации: Здружение за помагање, едуцирање и социјализирање на деца сиромашни и незгрижени “Детелинка”, Штип.

Област на делување: Eвиденција на сиромашните и незгрижени деца во општина Штип и општините во Источна Македонија, едукација преку практични и теоретски предавања за нивното место и улога во општеството, едукација за дискриминација, едукација за лицата со специјални потреби и нивното место во општеството, практични совети за професионална определба (учење на странски јазици, практични курсеви, занаети, итн.), социјализација преку работа и учество во различни фолклорни групи, драмски и други видови на групи, материјална помош и делење на пакети, правна заштита.

Седиште: ул. Христијан Карпош бр.96, Штип

Лице за контакт: Марина Шуманска 078/493-044

E-пошта: marinasuma@yahoo.com

21Име на здружение на граѓани и фондации: Здружение на Ромите ,,Черења” Штип.

Област на делување: Култура, образование, здравство, човекови права, социјала, екологија.

Седиште: ул. Радански рат бр.202, Штип

Лице за контакт: Енисе Демирова 072/205-3-636

E-пошта: enise.demirova@gmail.com

22. Име на здружение на граѓани и фондации: Младинската Организација ВОДА плус – Штип.

Област на делување: Создавање  на здрава, свесна и креативна младина преку поддршка, насочување и нивна едукација.

Седиште: Цветан Димов бр.86, Штип;

Лице за контакт: Кире Андонов 071/351-624

Е-поштаvoda_plus@yahoo.com

Е-пошта: kire_stip@yahoo.com

23. Име на здружение на граѓани и фондации: Центар за развој на деца и млади ЖИВОТНО ДВИЖЕЊЕ – Штип

Област на делување: Работа со деца и млади

Седиште: ул. Пролетерска бр.14, Штип

Лице за контакт: Марија Мицова 071/367-679

Е-поштаmicovamarija@gmail.com

24. Име на здружение на граѓани и фондации: Клуб за Гимнастички спортови ПАРТИЗАН“  Штип

Област на делување: Спортска Гимнастика, Корективна Гимнастика, Фитнес, Акциони планови за развој на здравствено  физичко воспитание кај деца од 3-18 години

Седиште: ул. Ген.Михајло Апостолски бб Штип, Спортска сала на Де-Ки Компани

Лице за контакт: Проф. Методи Петров, 078-356-400