Дома Комунални дејности Лиценца за вршење на авто-такси превоз на патници
Лиценца за вршење на авто-такси превоз на патници

Центар за услуги на граѓаните – шалтер бр. 2

За добивање на лиценца потребно е да се достави:

Барање (готов образец од општината) со:

- назив, седиште, матичен број и даночен број на превозникот, подносителот на барањето, доколку подносителот е правно лице;

- име и презиме, единствен матичен број, даночен број и адреса на превозникот, подносител на барањето ако подносителот е физичко лице;

- вид на превоз за кој се бара издавање на лиценца;

- податоци за моторните и приклучните возила со кои ќе го врши превозот и за кој се бара издавање на извод од лиценца;

Кон барањето се приложува и:

  1. Решение од Централен регистар, со претежна дејност -49,32 (вршење на авто такси превоз) не постаро  од 60 дена,
  2. Копија од сообраќајните дозволи на возилата регистрирани на име на фирмата, заверена на нотар,
  3. Доказ за сопственост над едно или повеќе возила или договор за лизинг,
  4. Потврдата за исполнетост на посебните техничко-експлоатациони карактеристики на  возила,
  5. Копија од обрасците М1 и М2 за вработените возачи  и потврда од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување за платени придонеси, не постари од 90 дена,
  6. Вграден фискален таксиметар (уверение за баждираност и решение од УЈП),
  7. Список на такси возила и возачи,
  8. Доказ за уверение за немање на  правосила судска пресуда за кривично дело против имотот, стопанството или безбедноста во јавниот сообраќај, не постар од 60 дена,
  9. Копија од сертификатот за професионална компетентност на управителот (освен за трговец поединец),

10.  Доказ за уплатени 3 000 ден. на име административни такси,

11. Доказ за уплатени 1 200ден. за користење на авто такси стојалишта.

Рокот за донесување на актот е 30 дена по прием на комплетна документација.

 
 

Tourist map Stip resize

kvalitet na vozduh PM10 resize

Moja opstina-baner resize

ombudsman logo mk

Банер

Календар

Септември 2019
П В С Ч П С Н
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

ISO sertifikat baner resize