Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Дома Комунални дејности
Одделение за комунални дејности
Услови за добивање места за изборни плакати
Среда, 25 Август 2021 13:10

Врз основа на член 78 став 5 од Изборниот законик(„Службен весник на РМ, број 32/14- пречистен текст 196/15, 35/16, 31/2015, 196/2015, 35/2016, 97/2016, 99/2016, 136/2016, 142/2016, 57/2017, 67/2017, 125/2017, 35/2018, 99/2018, 140/2018, 208/2018, 27/2019, 98/2019, 146/2019 и член 2 став 2 од Одлуката за утврдување на местата на кои можат да се истакнуваат изборни плакати(„Службен гласник на Општината Штип", број 09/06 и 07/11), Градоначалникот на Општина Штип, на 27.08.2021 година утврди

УСЛОВИ

ЗА ДОБИВАЊЕ МЕСТА НА КОИ МОЖАТ ДА СЕ ИСТАКНУВААТ ИЗБОРНИ ПЛАКАТИ ЗА РЕДОВНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВИ^НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ШТИП И ГРАДОНАЧАЛ НИК НА ОПШТИНАТА ШТИП 2021

Повеќе...
 
Програма - јавна чистота 2021

 
Услови за добивање места за изборни плакати
Среда, 21 Октомври 2020 13:25

 
Висина на комунални такси

 
Издадени лиценци за авто-такси превоз
Понеделник, 20 Јуни 2011 10:18

На следниот линк може да ја прегледате листата на издадени лиценци за авто-такси превоз

 
Надлежности на одделението за комунални дејности

Одделението за комунални дејности ги следи состојбите што се однесуваат на:

 • снабдување со вода за пиење;
 • одведување на отпадните и атмосферските води;
 • одржување на јавната чистота;
 • уредување, одржување и користење на паркови, зеленило, парк-шуми, водени и рекреативни површини;
 • одржување на гробишта и давање на погребни услуги;
 • одржување на јавното осветлување;
 • вршење на оџачарски услуги;
 • одржување на користење на пазари;
 • одржување на уличната сообраќајна сигнализација и други сообраќајни инфраструктурни објекти;
 • одржување и користење на јавниот простор за паркирање;
 • отстранување и чување на непрописно паркирани возила;
 • јавен градски, приградски и авто-такси превоз;
 • дезинфекција, дезинсекција и дератизација;
 • одржување на јавни санитарни јазли;
 • врши и други работи кои ќе му бидат доверени во негова надлежност.
 
Одобрение за поставување улична светилка

Центар за услуги на граѓаните – шалтер бр. 2

За добивање на одобрение  потробно е да се достави:

Барање (готов образец од општината)

Кон барањето се приложуваат и:

 1. Доказ за уплатени 50 денари на име административна такса.

Рокот за донесување на актот е 15 дена.

 
Одобрение за ослободување од комунална такса за јавно осветлување

Центар за услуги на граѓаните – шалтер бр. 2

За добивање на одобрение  потробно е да се достави:

Барање (готов образец од општината)

Кон барањето се приложуваат и:

 1. Доказ за сопственост над објектот за кој се бара осободување, фотокопија од имотен лист, договор за подарок,купопродажен договор,
 2. Доказ за уплатени 50 денари на име административни такси.

Рокот за донесување на актот е 5 дена по приемот на комплетната документација .

 
Одобрение за раскопување на јавни сообраќајни површини

Центар за услуги на граѓаните – шалтер бр. 2

За добивање на одобрение  потробно е да се достави:

Барање (готов образец од општината)

Кон барањето се приложуваат и:

 1. Скица за обележана локација (место) каде ќе се врши раскопувањето во 4 примероци,
 2. Опис на локацијата каде се бара раскопувањето и вид на работата што ќе се врши,
 3. Доказ за депонирани средства за покривање на трошоците за доведување на јавните површини во првобитната сосотојба,
 4. Доказ за уплатени 300 денари на име административни такси.

Рокот за донесување на актот е 15 дена по приемот на комплетната документација.

 
Одобрение за оставање градежен материјал на јавна површина

Центар за услуги на граѓаните – шалтер бр. 2

За добивање на одобрение  потробно е да се достави:

Барање (готов образец од општината)

Кон барањето се приложуваат и:

 1. Доказ за уплатени 300 денари на име административни такси.

Рокот за донесување на актот е 3 дена.

 
<< Почеток < Пред 1 2 Следно > Крај >>

Страница 1 од 2

Tourist map Stip resize

kvalitet na vozduh PM10 resize

ombudsman logo mk

Банер

Календар

Јануари 2022
П В С Ч П С Н
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

ISO sertifikat baner resize