Home
Општина Штип | Municipality of Stip
Events Calendar Print EMAIL help
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
Шеснаесетта седница на Советот на Општина Штип
Thursday 31 January 2019, 10:00
by Веб администраторHits : 741

 

Д н е в е н р е д


1. Предлог-Одлука за измена на Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2019 година.
2. Предлог-Одлука за давање согласност на Договорот за донација на возило на електричен погон.
3. Предлог-Одлука за донесување на ДУП за дел од индустриска зона, дел од УЕ 53 Општина Штип со плански период (2016-2021)површина на опфат (3,78 ха).
4. Предлог-Одлука за усогласување на Детален урбанистички план-измена и дополнување на дел од индустриска зона УБ 52 (УМ 1 и 2).
5. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 821 за КО Штип 1 со намената на бесправно изградените објекти.
6. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 1627/1 за КO Караорман со намената на бесправно изградените објекти.
7. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП
3705 за КО Штип вон градежен реон со намената на бесправно изградените објекти.
8. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 1309/4 за КO Ново Село Штип со намената на бесправно изградените објекти.
9. Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП за КО 2017 Штип вон градежен реон со намената на бесправно изградените објекти.
10. Предлог-Одлука за утврдување дека не се исполнети условите за донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 10797 за КO Штип 6 со намената на бесправно изградените објекти.
11. Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства од областа на спортот.
12. Предлог-Решение за именување на членови на управен одбор во Јавна установа за деца-Детска градинка „Вера Циривири Трена“-Штип.
13. Предлог-Решение за именување на претседател и членови на Локална комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција.
14. Предлог-Решение за именување на членови на Локален совет за превенција.
15. Акционен план на општина Штип за 2019 година (Енергетска ефикасност).
16. Предлог-Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Штип за 2019 година.
17. Извештај за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Штип за 2018 година.
18. Извештај за извршување на одлуките на Советот на Општина Штип за периодот октомври-декември 2018 година.
19. Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Штип.
20. Извештај за реализација на Програмата за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија на подрачје на Општина Штип за 2018 година.
21. Информација за работата на ТППЕ-Штип во 2018 година.
22. Извештај од РК „Текстилец“-Штип за 2018 година.
23. Советнички прашања.

Back

Tourist map Stip resize

kvalitet na vozduh PM10 resize

ombudsman logo en

Banner

Calendar

September 2020
M T W T F S S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Banners

Banner
Banner
Banner
Banner

ISO sertifikat baner resize