Home
Општина Штип | Municipality of Stip
Events Calendar Print EMAIL help
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
Четиринаесетта седница на Советот на Општина Штип
Thursday 29 November 2018, 10:00
by Веб администраторHits : 491

 

Д н е в е н р е д


1. Предлог-Одлука за престанување со работа и спроведување на ликвидација, промена на назив на фирма, промена на скратен назив на фирма и назначување на ликвидатор на Меѓуопштинско јавно претпријатие за управување со отпад „ДЕПОНИЈА ИСТОК“-Штип.
2. Предлог-Одлука за давање на користење урбана опрема.
3. Предлог-Одлука за давање под закуп на недвижна ствар деловен простор во СОУ „Јане Сандански“-Штип.
4. Предлог-Одлука за дополнување на Одлуката за користење на јавниот простор за паркирање на подрачјето на Општина Штип.
5. Предлог-Одлука за давање дозвола за употреба на името „Распеани Штипјани“.
6. Предлог-Одлука за измена на распоредот на средствата во буџетот на Општина Штип за 2018 година.
7. Предлог-Програма за изменување на Програмата за активностите на Општина Штип од областа на спортот за 2018 година.
8. Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства од областа на спортот.
9. Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства на ФК „Брегалница 2008“-Штип.
10. Предлог-Програма за работа на Советот на Општина Штип за 2019 година.
11. Програма за култура на Општина Штип за 2019 година.
12. Извештај за реализација на ШКЛ за 2018 година.
13. Извештај по Програма за одбележување на Денот на ослободувањето 8ми Ноември 2018 година.
14. Извештај за извршување на одлуките на Советот на Општина Штип за период јули-септември 2018 година.
15. Предлог-план на програми за развој на Општина Штип за период од 2019-2021 година.
16. Квартален извештај за период од 01.01.2018 до 30.09.2018 година за Буџетот на општина Штип за 2018 година.
17. Квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“-Штип со финансиски показатели по Програмата за уредување на градежно земјиште.
18. Квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“-Штип со финансиски показатели по Програмата за одржување на локални патишта и улици.
19. Квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“-Штип со финансиски показатели по Програмата за користење на јавниот простор за паркирање.
20. Предлог-Одлука за давање согласност на Ценовникот на услугите на јавните паркиралишта со кои управува ЈП „Стипион 2011“-Штип.
21. Квартален извештај за работењето на ЈП „Исар“-Штип во периодот 01.07.-30.09.2018 година.
22. Квартален извештај на ЈП „Исар“-Штип за одржувањето на јавната чистота во периодот 01.07.-30-09.2018 година.
23. Предлог-Решение за разрешување и именување на членови на Управниот одбор на ДГ „Астибо“-Штип.
24. Предлог-Решение за разрешување и именување на членови на Управниот одбор на ДГ „Вера Циривири Трена“-Штип.
25. Предлог-Решение за разрешување и именување на членови на Управниот одбор на ОУК Дом на млади Штип.
26. Кратка студија за изводливост за модернизација на системот за јавно осветлување во Општина Штип.
27. Предлог-Одлука за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за модернизација и одржување на системот за јавно осветлување на подрачјето на Општина Штип.
28. Информација по барањето од СОУ „Коле Нехтенин“-Штип за дополнување на хоризонталната и вертикалната сигнализација на улицата „Гоце Делчев“-Штип.
29. Известување за проблеми со бесплатниот превоз на учениците од општините Пробиштип, Свети Николе, Чешиново-Облешево и Карбинци.
30. Советнички прашања.

Back

Tourist map Stip resize

kvalitet na vozduh PM10 resize

ombudsman logo en

Banner

Calendar

September 2020
M T W T F S S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Banners

Banner
Banner
Banner
Banner

ISO sertifikat baner resize